++ What is the Western Balkans Fund (WBF)? ++

WBF is a cooperation platform between the Western Balkan countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia and Serbia), set up by the successful model of the International Visegrad Fund.

++ What purpose WBF activity will serve? ++

The purpose of the WBF is to promote common values and develop regional cooperation between citizens, civil society and institutions of the Western Balkans region, providing a concrete “people-to-people” approach for the populace of the member countries.

WBF objectives will be drafted in cooperation with civil society actors and based on common priorities of the countries of Western Balkans.

WBF will finance projects in various fields of common interest such as education, environment, human rights, culture, youth exchanges, cross-border and regional youth cooperation.

++ How will WBF operate? ++

WBF will operate through support and co-financing of small and medium projects in Western Balkan countries. According to the model of the Visegrad Fund, the mechanism of application for funding will be simple and accessible from a wide spectrum of actors ranging from individuals to the youth organizations, regional civil society networks, academic and research institutes, etc.

++ Where will WBF headquarters be? ++

WBF is the first regional initiative based in the capital of Albania. Its offices will be in Tirana and the first Executive Director of the organization will be an Albanian diplomat with experience in the field of regional initiatives. WBF Secretariat will be established with the technical assistance of the Visegrad Fund and will work through coordination of annual priorities of Western Balkan countries.

++ What are the expectations for the WBF activity? ++

WBF will increase interaction between different actors in the region by strengthening the common values of society and regional cooperation in various fields of common interest.

Regional projects will contribute to the growth of the potential of civil society and the exchange of experiences between different actors in the region.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++Çfarë është Fondi i Ballkanit Perëndimor (FBP)?++

FBP është një platformë bashkëpunimi mes vendeve të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnje-Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia dhe Serbia), e ngritur sipas modelit të suksesshëm të Fondit Ndërkombetar të Vishegradit.

++Cili është qëllimi i aktivitetit të FBP?++

Qëllimi i FBP është promovimi i vlerave të përbashkëta dhe zhvillimi i bashkëpunimit rajonal mes qytetarëve, shoqerisë civile dhe institucioneve të rajonit të Ballkanit perëndimor, duke siguruar një qasje konkrete “people-to-people” për popujt e vendeve anëtare.

Objektivat e FBP-se do të hartohen në bashkëpunim me aktorët e shoqërise civile dhe do të bazohen mbi prioritetet e përbashkëta të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

FBP do të financoje projekte të fushave të ndryshme me interes të përbashkët si: edukimi, mjedisi, të drejtat e njeriut, kultura, shkëmbimet ndërkufitare dhe bashkëpunimi rinor rajonal.

++Si do të funksionojë FBP?++

FBP do të funksionojë nëpërmjet mbështetjes dhe bashkëfinancimit të projekteve të vogla dhe të mesme në vendet e Ballkanit Perëndimor. Sipas modelit të Fondit të Vishegradit, mekanizmi i aplikimit për financim do të jetë i thjeshtë dhe aksesueshëm nga një gamë e gjerë aktorësh duke filluar nga individët deri tek organizatat rinore, rrjetet rajonale të shoqerisë civile, institutet kërkimore dhe akademike etj.

++Ku do të jenë zyrat qendrore të FBP?++

FBP është iniciativa e parë rajonale me qendër në kryeqytetin e Shqipërisë. Zyrat e FBP do të jenë në Tiranë dhe Drejtori i parë Ekzekutiv i organizatës do të jetë një diplomat shqiptar me experiencë në fushën e iniciativave rajonale. Sekretariati i FBP do të ngrihet me asistencen teknike të Fondit të Vishegradit dhe do të punojë nëpërmjet koordininimit të prioriteteve vjetore të Vendeve tē Ballkanit Perëndimor.

++Cilët janë pritshmëritë e aktivitetit të FBP?++

FBP do të rrisë ndërveprimin e aktorëve të ndryshëm në rajon duke përforcuar vlerat e përbashkëta të shoqërisë dhe bashkëpunimin rajonal në fusha të ndryshme me interes të përbashkët.

Projektet rajonale do të kontribuojnë në rritjen e potencialeve të shoqērisë civile dhe shkëmbimin e eksperiencave të aktorëve të ndryshëm në rajon.